Skip to main content

Posts

Showing posts with the label TAMIL LO RECORD

12th Standard All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( Both Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 12ஆம் வகுப்பு  அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( Both Medium )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

11th Standard All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( Both Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 11ஆம் வகுப்பு  அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( Both Medium )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10th Standard All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( English Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 10ஆம் வகுப்பு  அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( English Medium  )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9th Standard All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( English Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 9ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்  ( English Medium  )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8th Standard All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( English Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 8ஆம் வகுப்பு  அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( English Medium  )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7th Standard All Term All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( English Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 7ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பருவத்திற்கான அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( English Medium  )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6th Standard All Term All Subject Syllabus 2022 - 2023 ( English Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 6ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பருவத்திற்கான அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( English Medium  )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள்

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 10ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள் இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள்

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள்   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் திறன்கள் மற்றும் நுண்திறன்கள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 9ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள் திறன்கள் மற்றும் நுண்திறன்கள்  ( Tamil Medium )    இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல் பாடம் -1 மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு மற்றும் அளவீடு பாடத்திற்கான படத்தொகுப்பு ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல் பாடம் -1 மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு மற்றும் அளவீடு பாடத்திற்கான படத்தொகுப்பு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 8ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள்  ( Tamil Medium )   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 7ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள்  ( Tamil Medium )   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 6ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள்  ( Tamil Medium )   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium)

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 10ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium)  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium)

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 9ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium)  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 7ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( Both Medium )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 6ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்   ( Both Medium )  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium)

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 8ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் ( Both Medium)  இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

Follow us on Google News to Get Latest updates in Google search box

Followers