Skip to main content

Posts

Showing posts with the label #std 6

வகுப்பு 6,7,8 சமூக அறிவியல் பருவம் -1 பாடத்திட்டம்

நமது குழுவின் சார்பாக 6,7 மற்றும் 8 வகுப்பிற்கான சமூக அறிவியல்  பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வகுப்பு 6,7,8 அறிவியல் பருவம் -1 பாடத்திட்டம்

நமது குழுவின் சார்பாக 6,7 மற்றும் 8 வகுப்பிற்கான அறிவியல் பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வகுப்பு 6,7,8 கணிதம் பருவம் பாடத்திட்டம் 2022-23

நமது குழுவின் சார்பாக 6,7 மற்றும் 8 வகுப்பிற்கான கணிதம்  பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Class - 6,7,8 English Syllabus 2022-23

நமது குழுவின் சார்பாக 6,7 மற்றும் 8 வகுப்பிற்கான ஆங்கிலம்  பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வகுப்பு 6,7,8 தமிழ் பருவம் -1 பாடத்திட்டம்

நமது குழுவின் சார்பாக 6,7 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான பாடத்திட்டம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Follow us on Google News to Get Latest updates in Google search box

Followers