Skip to main content

Posts

Showing posts with the label #Learning OutCome #LO RECORD #ALL SUBJECT LEARNING OUTCOME RECORD #கற்றல் விளைவுகள் #Zeal Study

8ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள்

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள்

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10ஆம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள்

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

10ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் ( English Medium )

நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

Follow us on Google News to Get Latest updates in Google search box

Followers