Skip to main content

Posts

Showing posts with the label #LO RECORD

10ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள்

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 10ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள் இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள்

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்க்கான பாடவாரியான கற்றல் விளைவுகள்   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் திறன்கள் மற்றும் நுண்திறன்கள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 9ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள் திறன்கள் மற்றும் நுண்திறன்கள்  ( Tamil Medium )    இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல் பாடம் -1 மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு மற்றும் அளவீடு பாடத்திற்கான படத்தொகுப்பு ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல் பாடம் -1 மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு மற்றும் அளவீடு பாடத்திற்கான படத்தொகுப்பு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 8ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள்  ( Tamil Medium )   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 7ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள்  ( Tamil Medium )   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான கற்றல் விளைவுகள் ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு 6ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடத்திற்க்கான  கற்றல் விளைவுகள்  ( Tamil Medium )   இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6,7, 8th Standard Science LEARNING OUTCOME ( Tamil Medium )

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, 6,7 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கான அறிவியல் பாடத்திற்க்கான பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

8th Standard English LEARNING OUTCOME

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, எட்டாம் வகுப்பு ஆங்கிலப்  பாடத்திற்க்கான பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

7th Standard English LEARNING OUTCOME

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, ஏழாம் வகுப்பு ஆங்கிலம்  பாடத்திற்க்கான பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

6th Standard English LEARNING OUTCOME

ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் பதிவேடு, ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கிலப்  பாடத்திற்க்கான பதிவேடு இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

Follow us on Google News to Get Latest updates in Google search box

Followers