Skip to main content

Posts

Showing posts with the label #FA(B) Activity

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 வளரும் வணிகம் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 மூதுரை வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 மயங்கொலிகள் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 நானிலம் படைத்தவன் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 துன்பம் வெல்லும் கல்வி வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 தமிழர் பெருவிழா வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 சுட்டு எழுத்துகள் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 கல்விக்கண் திறந்தவர் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 கண்மணியே கண்ணுறங்கு வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 கடலோடு விளையாடு வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 இன எழுத்துகள் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 ஆசாரக்கோவை வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு 6 தமிழ் பருவம் 2 திருக்குறள் வளரறி மதிப்பீடு - ஆ FA(B) Activity

நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ FA(B) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Follow us on Google News to Get Latest updates in Google search box

Followers